Διαδικασία Επιλογής & Πρόσληψης

Στόχος μας είναι να επιλέξουμε τον εργαζόμενο που συνδυάζει τις επαγγελματικές δεξιότητες αλλά και επιδεικνύει τις συμπεριφορές που τον χρήζουν κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. 

Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία ακολουθούμε μία αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία αξιολόγησης, υποστηρίζοντας τη διαφορετικότητα και τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Για κάθε επιλογή χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό μεθόδων αξιολόγησης ανάλογα με τη θέση εργασίας, όπως προσωπικές συνεντεύξεις, ψυχομετρικά τεστ, case studies κτλ. 

Προσωπικές Συνεντεύξεις 

 Κάθε επιλεγμένος υποψήφιος συμμετέχει σε έναν αριθμό συνεντεύξεων ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το επίπεδο της θέσης. Τουλάχιστον η μία από αυτές τις συνεντεύξεις πραγματοποιείται με το Διευθυντή της θέσης και με εκπρόσωπο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Κάθε υποψήφιος ο οποίος προτείνεται για μια θέση θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί από τουλάχιστον δύο αξιολογητές στο στάδιο των συνεντεύξεων.

Ψυχομετρικά τεστ

Αποτελούν μια σειρά από on-line ερωτηματολόγια για τη μέτρηση των επαγγελματικών ικανοτήτων, της προσωπικότητας, των αξιών και της υποκίνησης κάθε υποψηφίου. Η χρησιμοποίηση αυτών των μεθόδων συνιστά τη διαδικασία πιο αντικειμενική και δίκαια.

Συστάσεις

Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, και πάντα με την συγκατάθεση του υποψηφίου, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε με προηγούμενους εργοδότες για να λάβουμε επιπλέον πληροφόρηση για την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία που σχετίζεται με την τρέχουσα θέση.

Επενδύουμε αρκετό χρόνο και πόρους στην επιλογή του κατάλληλου εργαζόμενου – όπως και κάθε υποψήφιος. Γι’ αυτό, μετά την πρόσληψη φροντίζουμε κάθε εργαζόμενος να συμμετέχει σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ένταξης για να γνωρίσει την εταιρεία, το ρόλο κάθε Διεύθυνσης και να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο για την ανάληψη της νέας του θέσης!