Συμβουλές Σύνταξης Βιογραφικού

Στην σύνταξη βιογραφικού η βασική δομή που προτείνεται να ακολουθηθεί για την περιεκτική και ακριβής απεικόνιση του υποψηφίου είναι η παρακάτω: 

  • Προσωπικά Στοιχεία (Όνομα, Διεύθυνση, Τρόποι Επικοινωνίας, κλπ). 
  • Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό υπόβαθρο ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο). 
  • Επαγγελματική Εμπειρία (Θέσεις εργασίας/ Φορείς ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη). 
  • Σύντομη περιγραφή κάθε θέσης και κύρια επιτεύγματα. 

  • Ξένες Γλώσσες (Επίπεδο γνώσης και διπλώματα πιστοποίησης). 

  • Γνώσεις Η/Υ (Επίπεδο γνώσης και διπλώματα πιστοποίησης). 
  • Σεμινάρια (Τίτλοι Σεμιναρίων). 
  • Άλλα ενδιαφέροντα. 

Το βιογραφικό καλό είναι να είναι σύντομο και ευανάγνωστο.